STADGAR

IK SÄVEHOF

Handbollsklubb – bildad 20 augusti 1950.

STADGAR

för den ideella föreningen Idrottsklubben Sävehof med hemort i Partille kommun. Stadgarna ändrades senast av årsmötet den 30 augusti 2012 och fastställdes vid ett extra medlemsmöte den 24 april 2013.

IK SÄVEHOF

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är att öka intresset för handboll som idrott och att utbilda handbollsspelare i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen ska bedriva herr-dam-och ungdomshandboll med ambitionen att nå goda idrottsliga resultat. Verksamheten är till för alla -såväl bredd som elit, för ung som gammal och ska skapa socialgemenskap, glädje och engagemang.

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund:

Svenska Handbollförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund, vederbörande Specialidrottsdistriktsförbund, i det distrikt inom vars område föreningens hemort är belägen. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av nämnda organisationers styrelser är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna ut av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen beslutar, av två ledamöter i styrelsen gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj till och med 30 april.

§ 7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 26.

§ 8 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar fattas av två på varandra följande allmänna möten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte, och mellan vilka minst sex månader ska ha förflutit. För ett sådant beslut krävs att minst ¾ av antalet angivna röster biträder beslutet. Beslutet ska vara likalydande vid båda tillfällena.

§ 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs två likalydande beslut med minst ¾ av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten med minimum 6 månaders mellanrum, varav minst ett ska vara ordinarie.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras. Beslutet och bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas vederbörande specialidrottsförbund.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålls genom att medlemsavgiften är inbetald före årsmötet.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift under innevarande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 12 Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har motarbetat föreningens ändamål och verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för ett överklagande. Beslutet skall inom fem dagar efter beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

• har rätt att till årsmöte lämna motion inom den tid som styrelsen fastställt

• har rätt till information om föreningens angelägenheter

• skall följa föreningens stadgar och beslut samt följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

• skall betala medlemsavgift som beslutats av föreningen före utgången av augusti månad


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 14 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska äga rum före utgången av augusti månad. Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida och finnas utlagd senast två veckor före mötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag som ska behandlas av årsmötet. Förslag eller motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge ett yttrande över förslaget.

§ 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgift och under verksamhetsåret fyller 15 år, har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

§ 17 Beslut och omröstning

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i § 8 och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val av styrelseledamot gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 18 Valbarhet

Valbar till styrelse, sektionsstyrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 19 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår

10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag och motioner från medlemmar

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

d) ledamot till valberedningen

e) ev. val av ombud till möten där föreningen har rätt att representeras med ombud

12. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen, sektion eller medlemmar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 20 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan framställning skall lämnas skriftligen till styrelsen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 7 dagar utlysa ett extra årsmöte att hållas inom en månad från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida och vara tillgänglig senast sju dagar före mötet.

Vid extra årsmöte får endast de frågor som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 16 och § 17.


VALBEREDNING

§ 21 Valberedning, sammansättning och skyldigheter

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter valda av årsmöte för en tid av tre år.Valet sker växelvis med val av en ledamot vid varje årsmöte.Senast en veckaföre årsmöte ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna.


REVISORER

§ 22 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens och sektioners räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 9 dagar före årsmötet.

Revisionen skall även omfatta föreningens verksamhet i stort.


STYRELSEN

§ 23 Sammansättning och uppgifter

Styrelsen består av ordförande samt 4 – 8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Om antalet styrelseledamöter understiger 5 skall fyllnadsval göras vid ett extra årsmöte om inte det ordinarie årsmötet ska hållas inom en månad. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt. Sådan person får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen tillsätter resp. avsätter ordförande och ledamöter i, av föreningen, helägda dotterbolag som kan bedrivas i bolagsform. Styrelsen har möjlighet att tillsätta arbetsgrupper och kommittéer när denna så anser detta befogat.

Ordföranden öppnar och leder opartiskt såväl styrelsen som föreningens möten, tillser att såväl funktionärer som kommittéer fullgör sina skyldigheter, undertecknar utgående handlingar, var jämte vara den som, då ingen särskild därtill utsetts, representerar föreningen såväl utåt som inåt. 6(7)

Sekreteraren åligger att noggrant och opartiskt föra protokoll över såväl föreningens som styrelsens sammanträden, att föra korrespondens, utsända kallelser till föreningens möten samt att ansvara för att medlemsmatrikel på ett korrekt sätt upprättas och vidmakthålles.

Kassören skall föra noggranna och tydliga räkenskapsböcker, tillse att in- och utbetalningar sköts och i samråd med sekreteraren svara för föreningens försäkringsskydd.

Övriga ledamöter tilldelas arbetsuppgifter efter vad styrelsen i övrigt kommer fram till och anser vara nödvändigt och befogat för att föreningen skall skötas på ett oklanderligt och korrekt sätt.

§ 24 Styrelsens skyldigheter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• att föreslå medlemsavgifter för kommande verksamhetsår före innevarande verksamhetsårs utgång

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel och egendom

• tillställa revisorerna förvaltning och räkenskaper samt styrelseprotokoll

• förbereda årsmöte

• följa andra organisationers stadgar enligt föreningens tillhörighet i § 3

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Styrelsen kan delegera uppgifter till samverkansråd, utskott, kommittéer och sektioner eller annan som styrelse utser.


TVIST

§ 26 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i nämnda organisationers stadgar i § 3 stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Följande skall gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.


ÖVRIGT

§ 27 Uppvaktningar

Föreningen har att uppvakta medlem som uträttat något stort och för föreningen uppträtt på ett förtjänstfullt sätt. Styrelsen har att besluta om sådan uppvaktning.

Lämna e-postadress och häng med!

Lämna e-postadress och häng med!

.