180827_arsmote_640

SÄVEHOFS ÅRSMÖTE 2019

IK Sävehofs Årsmöte

Datum: 26 augusti 2019

Plats: Partille Arena klockan 18.00

____________________________________________________________________________________

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelser för verksamhetsåret samt resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018-05-01–2019-04-30.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 10. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast fyra veckor före mötet.
  – Genomgång och fastställande av nya stadgar
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Val av:
  1. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
  2. Halva antalet, eller halva antalet avrundat till närmast lägre eller högre heltal, övriga ledamöter för en tid av 2 år
  3. Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta
  4. En ledamot till valberedningen, för en tid av 3 år
  5. Ev. val av ombud till möten där föreningen har rätt att representeras med ombud/beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten
 13. Övriga frågor
 14. Avslutning
Fler nyheter

LYCKAD PARTNERGOLF! Runt 120 partners varav 17 hålvärdar samlades till..

Tobias Trommler lånas ut kommande säsong! Tobias Trommler lånas ut..

TACK CARMEN! Efter 2 säsonger i Sävehoftröjan tar det tyvärr..

Arvid Uusvoog skriver A-lagskontrakt och lånas ut till IFK Skövde..