Årsmöte IK Sävehof onsdag 28/8

Kallelse till IK Sävehofs årsmöte, alla medlemmar är välkomna.

Filmen “Partille växer” kommer att visas.

 

Förslag till dagordning

IK Sävehofs Årsmöte

Datum: 28 augusti 2013, kl 18.00

Plats: Vip rummet Partillebohallen

1 Upprop och fastställande av röstlängd

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3 Fastställande av dagordning

4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5 Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötes-protokollet, samt rösträknare

6 Verksamhetsberättelse för verksam¬hetsåret samt resultat- och balans¬räkningar för räkenskapsåret 2012-05-01 – 2013-04-30.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår

10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag och motioner från medlemmar.

11 Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år

d) ledamot i valberedningen för en tid av 1-3 år

e) beslut om erfordliga antal ombud till SDF-möten

12 Övriga frågor

13 Avslutning